تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

تحقیق مسئوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ دارای 247 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 247
حجم 1247 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ،ﺗﻜﻤﻴﻞﻛﻨﻨﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ   وﻇﺎﻳﻒ دوﻟـﺖ 

 ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺖ ﺣﺴﻨﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠـﻢ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺮﻛﺖ 

اﻗﺪامﻫﺎ و اﺑﺘﻜﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ

ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ

 راﻫﻜﺎرﻫـــﺎی ﺗـــﺮوﻳﺞ ﻣـــﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮدوﻟﺘـــﻲ ﭘـــﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ در ﻳـــﻚ اﻗﺘـــﺼﺎد

 ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮب و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ    

 اﺑﺰارﻫﺎی اﺻﻠﻲ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر         

قسمتی از متن :


ﭼﻜﻴﺪه 

 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ ﺟﺬاب اﺳﺖ؛ زﻳﺮا  آﻧﻬـﺎ را ﻗﺎدرﻣﻲ    ﻛﻨﺪﺗﻼشﻫﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫـﺎ را ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، ﺗﻜﻤﻴـﻞ و ﻳـﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻜﻤـﻞ ﻧﻘـﺶ ﺳـﻨﺘﻲ دوﻟـﺖ در ﺗـﺪوﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖﮔـﺬاری  .(Zappala, 2003)« اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرا ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪدرﺧﺼﻮص  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫـﺎ در دﻧﻴـﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻣﺮوزی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ آن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻋﻤـﺪه ای ﻛـﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣـﻲ ﮔﺬارﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺷـﻬﺮوﻧﺪ اﺟﺘﻤـﺎعﭼﻴـﺴﺖ ؟

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲدر ﻗﺒـﺎل ﺟﺎﻣﻌـﻪ ای ﻛـﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻘﺎء و  ﺑﻪ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺮدن ﺳﻮد اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻗﺘـﺼﺎدی و ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ  ﻫﺎی اﺧﻼﻗﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ؟  
 ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﺪرت ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎی ﺑـﺰرگ در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ ﺑـﻪ وﻳـﮋه در ﻛـﺸﻮرﻫﺎی دوﻟﺖ ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻣﺮدان و ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺑﺤـﺚﻫـﺎی ﻣﻬﻤـﻲ را درﺧـﺼﻮص  ﻧﻘـﺶ ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﺑﺰرگ در دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده وﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ، ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻳــﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﻜﻮﻣـﺖها به ﻋﻨــﻮان  ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨــﺪه ﻣﻨــﺎﻓﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ، ﺳﻴﺎﺳــﺖ  ﮔــﺬاری ﻣﻄﻠــﻮب ﺻــﻮرت ﮔﻴــﺮد . در اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﮔﺰﻳﻨــﻪ  ﻫــﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖﮔـﺬاری ﺣﻜﻮﻣـﺖ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع و ﻧﻘـﺶﻫـﺎی اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ در آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دریافت فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دریافت نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دریافت مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

خرید مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از download

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دریافت فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دریافت فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دریافت فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

خرید کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از www

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دریافت پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دریافت تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

خرید فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

خرید نمونه سوال تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

خرید فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از word

دریافت تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

خرید تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود پروژه تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت مقاله تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود فایل تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت فایل pdf تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

خرید کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دانلود کارآموزی تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

دریافت فایل word تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free

خرید تحقیق تحقیق مسئولیت اﺟﺘﻤﺎعی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از free


مطالب تصادفی

پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان

پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان

پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

پروپزال کارشناسی ارشد شامل:

مقدمه و بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پیشینه پژوهش

طرح پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار های پژوهش

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی و انگلیسی به شیوه APA

فایل به صورت ورد و با فرمت doc  می باشد و قابل ویرایش می باشد.

 

قسمت هایی از پروپزال:

مقدمه

کار فقط یک روش  زندگی آبرومندانه نیست بلكه یك عنصر مهم پایگاه اجتماعی و سرچشمه معنا در زندگی افراد است (یاکویدز[1]، 2003). یکی از معضلاتی که در محیط­های کاری مطرح می­باشد و این پایگاه اجتماعی را خدشه­د­ار می­نماید پرخاشگری[2] کارکنان می­باشد. خشونت در محیط كار، معضلی جهانی است كه شیوع آن پیوسته در حال افزایش است (وینتینگتون و بکر[3]، 1996) و به اشكال مختلف خود را نشان می­دهد (فارینکو[4]، 2006). که عبارتند از: خشونت کلامی، مانند ناسزا گفتن، توهین كردن و شاخ و شانه كشیدن، خشونت فیزیكی؛ مانند آسیب رساندن، هل دادن، چاقو زدن، كتك زدن و لگد زدن و خشونت روانی؛ مانند شایعه سازی، مسخره كردن، مشاجره و مزاحمت تلفنی. البته میل به بروز خشونت در محیط­های كاری به شكل های دیگری از جمله تخریب دارایی ها، دزدی، درگیری، زورگویی، تجاوز به عنف، آتش افروزی عمدی و قتل های مرتبط به كار نیز خود را نشان می­دهد (فلسون[5]، 2006؛ مارتینکو، دوگلاس و هاروی[6]، 2006).

عملكرد افراد تحت تأثیر متغیرهای زیادی انجام می­گیرد. یكی از مهمترین این متغیرها، ویژگی­های شخصیتی افراد می­باشد. نتایج حاصل از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاكی ازآن است كه رفتار افراد به منشها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد، بنابراین ویژگیهای شخصیتی افراد زمینه­ساز رفتارهای آنان می­باشد (مغانلو، 1386). شخصیت به عنوان الگوی مشخص و معینی از تفكر، هیجان و رفتار كه سبك شخصی فرد را در تعامل­های او با محیط عادی و اجتماعیش رقم می­زند، تعریف شده است (اتکینسون[7]، 2003). تعریفی از شخصیت كه تقریبا اكثر پژوهشگران در مورد آن توافق دارند را می­توان به صورت زیر بیان نمود: شخصیت الگوی مشخصی از افكار، احساسات و رفتارهای مشخص است كه موجب تمایز یك فرد از دیگران شده و در زمان­ها و مكان­های مختلف پایدار است (مغانلو، 1386).

 


[1]. Iacovides

[2] . aggression

[3] . Whittington & Wyker

[4] . Farrenko

[5] . Felson

[6] . Martinko, Douglas & Harvey

[7]. Atkinson

فرضیه­های پژوهش

1-       بین ویژگی شخصیتی و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.

  1. بین ویژگی شخصیتی روانرنجوری و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  2. بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دار د.
  3. بین ویژگی شخصیتی سازگاری و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  4. بین ویژگی شخصیتی گشودگی به تجربه و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.
  5. بین ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.

2- بین سبک مدیریتی  و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.

2-1 بین سبک مدیریتی رابطه مدار و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.

2-2 بین سبک مدیریتی آمرانه- اجباری و پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد رابطه وجود دارد.

  1. متغیرهای ویژگی­های شخصیتی کارکنان و سبک مدیریتی مدیران برای تعیین توان پیش بینی قوی­تر در پرخاشگری کارکنان شرکت گاز
  2. روان رنجورخویی قوی­ترین پیش بینی کننده برای ویژگی پرخاشگری کارکنان شرکت گاز مشهد می باشد.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

خرید فایل word پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دریافت فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

خرید پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

خرید پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دانلود مقاله پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دریافت مقاله پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

خرید فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

خرید مقاله پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از download

دانلود مقاله پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

خرید پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دریافت فایل word پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

خرید نمونه سوال پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دریافت فایل word پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود فایل word پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

خرید فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دریافت فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

خرید کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از www

دانلود مقاله پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دریافت پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

خرید فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

خرید تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

خرید فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

خرید فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دریافت فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

خرید نمونه سوال پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

خرید فایل word پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دریافت فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دریافت فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از word

دریافت تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دانلود مقاله پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

خرید تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دانلود پروژه پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دریافت کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دانلود فایل word پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دریافت مقاله پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دانلود فایل پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دریافت فایل pdf پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

خرید کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

دریافت فایل word پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free

خرید تحقیق پروپوزال بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک مدیریتی با پرخاشگری کارکنان از free


مطالب تصادفی

تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification

تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification

اصلاح رفتار Behavior modification دارای 33 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 33
حجم 1461 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


اصلاح رفتار

برنامه های تقویت

معکوس سازی 

نمونه ای از ثبت مشاهدات

اشتباهات در prompting

تقویت مثبت 

فرم انتخاب توجه و بی اعتنایی 

شکل دهی 

تکنیک های مناسب اصلاح رفتار در موقعیت های زیر چیست؟

توبیخ

مواجهه

اصل یا تکنیک پریماک 

زنجیره سازی

جرات آموزی 

خودنظم دهی 

الگودهی

سود و زیان رفتار 

استفاده خلاقانه از تکنیک ها

قسمتی از متن :


شکل دهی 

 1 .چینش لیست از ساده به مشکل بر اساس توانایی انجام آنها توسط کودک

2 .برانگیختن رفتار شروع

3 )feedback( .تشویق رفتار شروع

4 .. .افزایش یک جزء دیگر به رفتار شروع و تقویت 

تکنیک های مناسب اصلاح رفتار در موقعیت های زیر چیست؟
. (کودک شما هیچ وقت به موقع به رختخواب نمی رود 1 . (کودک شما تکالیفش را انجام نمی دهد و تا دیروقت بیرون از خانه است 2 . (نوجوان شما در مدرسه و مسیر خانه دعوا می کند 
Reprimand -توبیخ 
رفتارهای مناسب برای نکوهش؟ •
. نکات مهم :الف )چه چیزی باید متوقف شود، ب )چرا باید متوقف شود ج )به جای آن چه باید انجام شود •

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

خرید فایل word تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دریافت فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

خرید پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دریافت نمونه سوال تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

خرید پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دانلود مقاله تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دریافت مقاله تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

خرید فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دانلود تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

خرید مقاله تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دانلود فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از download

دانلود مقاله تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

خرید پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دریافت فایل word تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

خرید نمونه سوال تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دریافت فایل word تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود فایل word تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

خرید فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دریافت فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

خرید کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از www

دانلود مقاله تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دریافت پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

خرید فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

خرید تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دریافت تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

خرید فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

خرید فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دریافت فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

خرید نمونه سوال تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

خرید فایل word تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دریافت فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دریافت فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دانلود کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از word

دریافت تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دانلود مقاله تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دانلود فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

خرید تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دانلود پروژه تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دریافت کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دانلود فایل word تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دریافت مقاله تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دانلود فایل تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دریافت فایل pdf تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

خرید کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دانلود کارآموزی تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

دریافت فایل word تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free

خرید تحقیق تحقیق اصلاح رفتار Behavior modification از free


مطالب تصادفی

طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت

طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت

تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت دارای 105 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 105
حجم 42 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


پیشگفتار
مقدمه
مطالعات و تحقیقات اولیه
     – شناخت مشکل
     – تعریف وضعیت کنونی (اولیه
     – تعریف وضعیت ثانویه
     – ارائه خط مشی
بررسی تاریخی 
بررسی اجتماعی
بررسی روانشناسی
بررسی فرهنگی
بررسی میزان تقاضاها
     – نیاز
     – آمارها
     – تعداد نمایشگاهها در ایران
     – دیدارکنندگان از نمایشگاه
     – روابط فرهنگی
بررسی مسائل اقتصادی در بازار روز (آنالیز بازار)
     – تقسیم بندی انواع:
      سازه های فضایی صنعتی محض با قدرت تنش و کشش فوق‌العاده زیاد
          – سازه های فضایی صنعتی سبک و سنگین
          – قیمت نهایی
بررسی محیطی
     – تأثیر محیط برروی پانلها و سازه های فضایی
          – ارتباط مستقیم با مسائل جوی
          – ارتباط غیرمستقیم با مسائل غیر جوی
          – تأثیر پانلها و سازه های فضایی برروی محیط
بررسی گشتالت
     – بررسی گشتالت 3 نوع سازه فضایی در طراحی پانلهای نمایشگاه
     – بررسی آنالیز ساختمانی و مونتاژ
آنالیز کارکرد
     – مرحله آماده سازی
     – تجزیه و تحلیل کارکرد، بخش فیزیولوژی
          – میدان دید مناسب
          – نور مناسب
          – مونتاژ سازه ها
آنالیز رابطه سیستماتیک تولید
     – آثار و اشیاء به نمایش گذاشته در نمایشگاه
     – اتصالات نگهدارنده تابلوهای نقاشی
     – سیستمهای دزدگیر
     – پروژکتورها
     – باندهای بلندگو
     – سیستمهای برق رسانی
استانداردها
بررسی مسائل سرویس و تعمیر
آنالیز مسائل فروش
شناسایی حقوق ثبت شده (و مقررات مربوطه)
ثبت اولویتها (لیست بایدها)
مرحله طراحی
     – اتودها
     – ارزشیابی
منابع 

قسمتی از متن :


مقدمه:
علم، انقلابات، جنگ و هنر هر یک به نحوی جامعه را دگرگون می سازند و تحولی در آن ایجاد می کنند، تحولی که چون فراز و نشیب رودخانه ای پرخروش، تکرارناپذیر است.
انسان فاقد خلاقیت و هنر در این عالم همانند شبح سرگردانی است که حتی سایه ای هم از خود به یادگار نخواهد گذاشت. هنرمند جلوه های زیبای طبیعت را با احساسات لطیف خود درمی آمیزد و نگرش عمیق خود را به بیننده نمودار می سازد تا او را از جریان حقیقی زندگی باخبر سازد.
آثار زیبای هنرمندان ما در نمایشگاهها، آب زلالی است در کام تشنة اجتماع. از این رو آثار زیبای هنرمندان با برپایی نمایشگاههای متعدد، سعی دارد رسالت خود را با ایجاد حرکتی نوین در زندگی ادامه دهد و ریشه فرهنگی را به اوج برساند.
مطالعات و تحقیقات اولیه
شناخت مشکل:
ایران کشوری است با فرهنگ غنی و قدمت زیاد و دارای هنری چشمگیر، آثار تاریخی، اشیاء باستانی و تابلوهای نقاشی، صحت این موضوع را تأئید می کند. اما متأسفانه عظمت بی حد این هنر و صنایع هنوز برای خود ما ایرانیان، درک و هضم نشده است و چه جای تاسف دارد که بسیاری از تابلوها و آثار هنری مان در موزه های زیبای کشورهای خارج یافت می شود. آیا مملکت خود ما لایق نگهداری این آثار نیست؟
کمبود نمایشگاهها در سراسر کشور و محبوس ماندن آثار هنری در بعض از موزه ها این نقیصه را تشدید می کند، بنابراین ایجاد نمایشگاههای مطلوب در کل کشور می تواند در شناخت و ترویج هنر ایرانی، سهم بسزایی داشته باشد…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

خرید فایل word طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دریافت فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

خرید پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دریافت نمونه سوال طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

خرید پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دانلود مقاله طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دریافت مقاله طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

خرید فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دانلود تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

خرید مقاله طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دانلود فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از download

دانلود مقاله طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

خرید پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دریافت فایل word طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

خرید نمونه سوال طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دریافت فایل word طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود فایل word طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

خرید فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دریافت فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

خرید کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از www

دانلود مقاله طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دریافت پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

خرید فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دریافت کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

خرید تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دریافت تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

خرید فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

خرید فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود نمونه سوال طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از pdf

دانلود کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دریافت فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

خرید نمونه سوال طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

خرید فایل word طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دریافت فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دریافت فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دانلود کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از word

دریافت تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دانلود مقاله طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دانلود فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

خرید تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دانلود پروژه طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دریافت کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دانلود فایل word طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دریافت مقاله طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دانلود فایل طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دریافت فایل pdf طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

خرید کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دانلود کارآموزی طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

دریافت فایل word طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free

خرید تحقیق طراحی سازه های فضایی برای نمایشگاههای موقت از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت پیشگیری از خودکشی

پاورپوینت پیشگیری از خودکشی

پاورپوینت کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی دارای 38 اسلاید (ویژه رشته های روانشناسی) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 36
حجم 230 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


 پیشگیری از خودکشی

یافته های موجود در مورد خودکشی

اسطوره های موجود درباره ی خودکشی

عوامل موثر بر خودکشی جوانان

مداخله در خودکشی

علایم هشدار دهنده

نه ویژگی خودکشی

روشهای مداخله در شرایط پیش از بحران

روشهای ابقای درمان

روشهای مداخله در بعد از بحران

شیوع خودکشی

عوامل خطرتاثیر گذار درخودکشی 

باورهای نادرست درباره ی خودکشی  

نکات درمانی

اجزای ضروری در مصاحبه بالینی سنجش خطرخودکشی

زمینه رفتار خودکشی گرایانه

عوامل آشکار ساز یا استرس زا 

بررسی نظام عاطفی فرد 

نظام شناختی ، نظام باورهای خودکشی 

رفتار های خودکشی گرایانه قبلی 

تکانشوری و تسلط بر خود 

عوامل محافظت کننده 

ابزارهای سنجش خودکشی

منابع

قسمتی از متن :


یافته های موجود در مورد خودکشی

1)حدود نصف کسانی که خودکشی می کنند،حداقل یک اقدام قبل نیز داشته اند.
2)مردان سه تا چهار برابر.
3)زنان سه بار بیشتر از مردان اقدام به خود کشی می کنند(اما نمی میرند).
4)طلاق خطر خودکشی را افزایش می دهد>
5)خود کشی هم در افراد بسیار سالمند و هم بسیار جوان دیده میشود،حتی در سالمندان بالای 90 سال و خردسالان زیر 10 سال.
6)خودکشی در همه سطوح اجتماعی-اقتصادی دیده میشود ولی در بین روان پزشکان،پزشکان،حقوقدانان و روان شناسان شایع تر است.
7)هیچ نوع دیگری از مرگ در بازماندگان چنینی احساس مداومی از پریشانی،شرم،گناه،گیجی و اشفتگی را باعث نمی گردد.
8)مردان از روشهای پرخطر(مثل شلیک گلوله و یا حلق اویز کردن)و زنان از روشهای کم 

اسطوره های موجود درباره ی خودکشی

1)کسانی که در مورد خودکشی بحث می کنند به آن اقدام نمی کنند.
2)خودکشی بدون هشدار قبلی صورت می پذیرد.
3)فقط افراد متعلق به طبقه ای خاص خودکشی می کنند.
4)تعلق به گروه مذهبی ویژه پیش بینی کننده خوب عدم اقدام به خودکشی در اشخاص است.
5)انگیزه های خودکشی به اسانی ایجاد میشود.
6)همه کسانی که خودکشی میکنند،افسرده اند.
7)کسی که بیماری جسمانی دارد که او را در شرف  مرگ قرار دارده است،خودکشی نمیکند.
8)خودکشی نشانه ی جنون است.
9)تمایل به خودکشی ارثی است.
10)خودکشی توسط فصول،اقلیم جغرافیایی،جبه های هوا،فشار هوا،رطوبت بارندگی،ابری بودن هوا،سرعت باد،دما و روزهای هفته تحت تاثیر واقع میشود…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

خرید فایل word پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

خرید پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

خرید پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دانلود مقاله پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دریافت مقاله پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

خرید فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

خرید مقاله پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از download

دانلود مقاله پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

خرید پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دریافت فایل word پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دریافت فایل word پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود فایل word پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

خرید فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از www

دانلود مقاله پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

خرید فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

خرید فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

خرید فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دریافت فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

خرید فایل word پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دریافت فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دریافت فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دانلود مقاله پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

خرید تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دانلود پروژه پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دانلود فایل word پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دریافت مقاله پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دانلود فایل پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

دریافت فایل word پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free

خرید تحقیق پاورپوینت پیشگیری از خودکشی از free


مطالب تصادفی

گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو

گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو

گزارش کارآموزی مکانیک در ایران خودرو سالن رنگ 2 وتجهیزات مكانیكی آن و اینورتور در 153 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 153
حجم 2 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مهندسی مکانیک

توضیحات کامل

گزارش کارآموزی مکانیک در ایران خودرو سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتور در 153 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه
ايران خودرو
سال شمار توليد انواع سواري
سال شمار توليد انواع خودروهاي کار
خودكفائي
خودكفايي پيكان 1600 
خودكفايي پژو 405 
خودكفايي پژوآر-دي 
معاونت تحقيقات ومهندسي
نيرو محركه
كارخانه گيربكس سازي
كارخانه اكسل سازي
كارخانه موتورسازي شماره2
ايزو
آموزش
مركز آموزش ايران خودرو 
زيست
تاريخچه سيستم مديريت زيست محيطي
مرکز تحقيقات زيست محيطي
ميزان مصرف سوخت و انتشار گاز دي اکسيد کربن از خودرو ها 
مواد بکار گرفته شده در ساخت خودرو 
سالنها وقسمتهايي از ايران خودرو
كارگاه ريخته گري چدن
مديريت
معاونت اجرائي
آمار توليدات سالهاي اخير 
مديريت بدنه سازي
مديريت برش و پرس
مديريت قالب و پرس
مديريت رنگ
مديريت مونتاژ
گواهينامه هاي بين المللي اخذ شده
گواهينامه هاي كيفي
گواهينامه هاي زيست محيطي
پروسه كامل يك بدنه(از بدنه آهن تا پوليشكاري رنگ رويه)
تقسيم بندي تجهيزات
كانواير هوايي
كانوايرهاي زميني
آموزش  درايو هاي الكترونيكي  الكتروموتورهاي AC آسنكرون
مروري برعملكرد الكتروموتور هاي القايي آسنكرون AC سه فاز 
رابطه ميان تعداد قطب ها و فركانس چرخش ميدان استا تور و روتور
مد هاي كنترلي
شرايط محيط كار طبق استاندارد زيمنس
نحوة تغيير دادن فركانس چرخش موتور
مراحل آماده سازي و راه اندازي اينورتر سري 400 در شبكه كنترلي پروفيباس
مراحل انجام ريست كارخانه اي
مشخصات زماني وعملكردي كلدي هاي حفاظتي فوق
راه اندازي – حفاظت جريان 
راه اندازي طبيعي ( تك ضرب) 
راه اندازي با استفاده از سيستم راه انداز نرم (Soft starter)
نحوه عملكرد soft start  
راه اندازي و كنترل الكترو موتور AC با اينورتر
مقايسه عملكرد راه اندازي سافت استارتر و اينورتر
سيستم حفاظت جريان  درحالت كلي
مفهوم اضافه بار
جريان اتصال كوتاه – روش وتجهيزات حفاظتي


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

خرید فایل word گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دریافت فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

خرید پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دریافت نمونه سوال گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

خرید پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دانلود مقاله گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دریافت مقاله گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

خرید فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

خرید مقاله گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از download

دانلود مقاله گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

خرید پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دریافت فایل word گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

خرید نمونه سوال گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دریافت فایل word گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود فایل word گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

خرید فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دریافت فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

خرید کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از www

دانلود مقاله گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دریافت پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

خرید فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دریافت کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

خرید تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دریافت تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

خرید فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

خرید فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود نمونه سوال گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از pdf

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دریافت فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

خرید نمونه سوال گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

خرید فایل word گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دریافت فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دریافت فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از word

دریافت تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دانلود مقاله گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دانلود فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

خرید تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دانلود پروژه گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دریافت کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دانلود فایل word گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دریافت مقاله گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دانلود فایل گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دریافت فایل pdf گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

خرید کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دانلود کارآموزی گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

دریافت فایل word گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free

خرید تحقیق گزارش کارآموزی در سالن رنگ 2 و تجهیزات مكانیكی آن و اینورتر در ایران خودرو از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی

پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی

پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی در 38 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 38
حجم 234 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pptx
دسته بندی پاورپوینت مدیریت

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مقدمه

مفاهيم و تعاريف ريسك

تعريف نهايي

طبقه بندي انواع ريسك

انواع ريسك مالي

ريسك ناشي از ساختار ترازنامه

ريسك ناشي از ساختار درآمد و سودآوري

ريسك كفايت سرمايه

ريسك نرخ بازده

ريسك بازار

ريسك نقدينگي

ريسك پول يا نرخ ارز

تحول در مديريت ريسك

Varچيست؟

ورود ريسك به حوزه مالي

نخستين جرقه هاي ايجاد مقررات

زمان تدوين مقررات

هدف اصلي از تدوين اين مقررات

مقابله با پديدهاي ريسكي در واحد هاي خرد

مقابله با پديدهاي ريسكي در واحد هاي كلان

5 گروه كه مقررات براي انها اهميت حياتي دارد

مفررات بال

هدف اصلي از مديريت مالي

ريسك و بازده

نتيجه تحقيقات بين المللي

يافته‌هاي شركتهاي موفق چيست؟

يافته‌هاي يك تحقيق ديگر

سلاح استراتژيك

نتيجه تحقيق

چه ريسكهايي را بيمه كنيم؟

نتيجه گيري

فهرست منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی مديريت ريسک مالی از free


مطالب تصادفی

تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی

تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی

تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است دارای 220صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 220
حجم 214 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


« مقدمات و کلیات »   
« تاریخچه مطالعاتی »   
« بیان مساله »   
« چار چوب نظری »  
« نظریه هربرت بلومر »  
« پرسشهای پژوهش »   
« اهداف مطالعاتی »   
« حدود مطالعاتی »   
« اهمیت مطالعاتی » 
« تعریف مفاهیم و اصطلاحات »  
« جامعه شناسی »   
« جامعه شناسی دین »  
« روش شناسی »   
« ایستایی شناسی اجتماعی »   
« جامعه شناسی ادبیات »  
« پویایی شناسی » 
« تغییر و تحول اجتماعی »  
« کارگزاران تغییر » 
« جهان اعیان » 
« کنش پیوسته »   
« نظام روانشناختی یا از خود رهایی »   
« نظام کنشی »  
« واکنش گردگشتی »  
« واکنش پیوسته »  
« انسان سالم و انسان نا سالم »   
مفهوم « Me »  
مفهوم
مفهوم خود یا « self  »   
« جامعه نمادی و نا نمادی »   
فصل دوم   
« مـرور متــون مطــالعاتی » 
« مرور متون مطالعاتی »  
چند مورد از ویژگی های جلال آل احمد عبارتند از
فصل سوم  
« روش تحقیق »  
« مدخل »  
« رسش تحقیق » 
طرح تحقیق :   
فن تحقیق :  
طرح تحلیلی :   
طرح اجرایی :  
فصل چهارم  
« گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات »
« گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات »   
« شرایط عینی و ذهنی »  
« جستارهای بنیادی جامعه شناسی »   
الف- دیدگاه هستی شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی:   
 دیدگاه ساختی و کارکرد گرایی( امیل دورکیم ، تالکوت پارسنز )   
دیدگاه تضادگرائی(کارل مارکس )  
دیدگاه تفهمی ( ماکس وبر)  
هستی شناسی در دیدگاه کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر)
دین و امور خدایی در آثار جلال آل احمد   
انسان در اندیشۀ آل احمد   
اجزاء و مفاهیم اصلی معرفت شناسی و روش شناسی  
ب- دیدگاه روش شناسی و معرفت شناختی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر) 
دیدگاه ساختی و کارکردگرایی (امیل دورکیم، تالکوت پارسنز)  
نظریه جامعه شناختی شناخت از نظر دورکیم شامل سه قضیه است:  
دیدگاه تفهمی (ماکس وبر)   
دیدگاه متقابل گرایی نمادی ( هربرت بلومر)   
روش شناسی و معرفت شناسی از دیدگاه جلال آل احمد   
اجزاء مفاهیم اصلی (( ایستایی شناسی اجتماعی ))  
 دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی ( دورکیم ، پارسنز )  
دیدگاه تضاد  گرائی ( کارل مارکس )  
دیدگاه تفهمی ( وبر )   
در تشابه این سه دیدگاه می توان گفت که 
 کنش متقابل گرایی نمادی (هربرت بلومر )   
ایستائی شناسی در اندیشه جلال آل احمد  
جامعه شناسی سیاسی 
جامعه شناسی اقتصادی   
جامعه شناسی روستایی 
اجزاء و مفاهیم اصلی « پویایی شناسی اجتماعی »   
د – دیدگاه پویایی شناسی اجتماعی در برخی تئوریهای جامعه شناسان غربی: (دورکیم، پارسنز، مارکس، وبر، بلومر)  
دیدگاه ساختی و کارکرد گرائی (دورکیم، پارسنز) 
دیدگاه تضادگرائی (کارل مارکس)   
دیدگاه تفهمی (ماکس وبر)  
کنش متقابل گرائی نمادی (هربرت بلومر)  
شرایط تغییر از نظر جلال آل احمد   ۱
مراحل تغییر از نظر جلال آل احمد  
کارگزاران تغییر در اندیشه جلال آل احمد   
اما جلال آل احمد چه گروه هایی را عامل تغییر معرفی می کند ؟ 
تحلیل تکنیکی و تئوریکی  
فصل پنجم  
« استنتاج و توصیه ها »   
« نتایج تحقیق»  
انسان در افکار آل احمد 
پیشنهادات
ضمائم  
زندگینامه –  سالشمار زندگی –  فهرست کتب با سال انتشار کتابنامه       «  فارسی- لاتین »  
زندگینامه جلال آل احمد  
سالشمار جلال آل احمد  
آثار جلال آل احمد  

قسمتی از متن :


« مقدمات و کلیات »
این تحقیق در نظر دارد در فضای اندیشه و آثار یکی از مطرح ترین   و با نفوذترین   روشنفکران دوره اخیر حیات اجتماعی ایران جلال آل احمد کنکاش کرده و مقولات جامعه شناختی موجود در آثارش را شناخته و مدون سازد .
بیان واقعیتها از طرق تحلیل محتوای آثار نویسندگان علیرغم منزلت و پایگاه والای اجتماعی آنها بسیار مهم و در خور اعتنای جدی است ، در این راستا نقد و بررسی آراء اجتماعی آل احمد که در یکی از برهه های تاریخ معاصر ایران از ارج و اهمیتی برخوردار بوده از این مقوله مستثنی نیست .
با اینکه آل احمد را روشنفکر و از آگاهان اجتماعی   درجه اول فرض کرده اند ، این تحقیق بر آن است تا پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا آل احمد رویکردی علمی – جامعه شناختی به مسائل اجتماعی داشته است ؟
« تاریخچه مطالعاتی »
در ارتباط با مطالعاتی که در این خصوص صورت گرفته ، حداقل تحت عنوان مورد نظر تحقیق ، مطالعه ای صورت نگرفته است و بیشتر مطالعات را در این راستا مطالعات ادبی تشکیل می دهد …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

خرید فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

خرید فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی آیا آل احمد رویکردی علمی–جامعه شناختی به مسائل اجتماعی از free


مطالب تصادفی

تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى

تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى

تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى دارای 44 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 44
حجم 30 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى

مقدمه: سیستم امنیت جمعى 

اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد 

گسترش و کاهش صلاحیت احراز در عمل 

مخاصمات بشر دوستانه

فصل اقدام 

متن منشور 

رویه بى ثبات 

تدابیر پیش بینى کننده کاربرد زور 

سیستم حفظ صلح مبتنى بر رضایت دولتها 

سیستم قطعنامه دین آچسن (قطعنامه 377) 

قدرت نهادینه مجمع عمومى 

مشروعیت قطعنامه 377 

سیستم غیر قهرى حفظ صلح 

ویژگیهاى عملیات(هاى) حفظ صلح 

تحول سیستم حفظ صلح 

ویژگیهاى جدید عملیات(هاى) سازمان ملل متحد 

افزایش عملیات(ها) و ماموریتها 

مساله بغرنج هزینه عملیات(ها) 

نتیجه گیرى 

پى ‏نوشتها

قسمتی از متن :


سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى
بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد.
در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است.
اگر در 1945 فقط 51 دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از 185 دولت مى‏باشد.
در کنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود.
از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد که دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است که اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد.
این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.
اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، کشتار جمعى، پاکسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموکراتیک در کشورها و…
نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏کند.
لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز کرده است.
مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه 90 (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

خرید فایل word تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دریافت فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

خرید پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دریافت نمونه سوال تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

خرید پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دانلود مقاله تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دریافت مقاله تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

خرید فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دانلود تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

خرید مقاله تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دانلود فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از download

دانلود مقاله تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

خرید پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دریافت فایل word تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

خرید نمونه سوال تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دریافت فایل word تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود فایل word تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

خرید فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دریافت فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

خرید کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از www

دانلود مقاله تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دریافت پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

خرید فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

خرید تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دریافت تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

خرید فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

خرید فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دریافت فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

خرید نمونه سوال تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

خرید فایل word تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دریافت فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دریافت فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دانلود کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از word

دریافت تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دانلود مقاله تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دانلود فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

خرید تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دانلود پروژه تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دریافت کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دانلود فایل word تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دریافت مقاله تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دانلود فایل تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دریافت فایل pdf تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

خرید کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دانلود کارآموزی تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

دریافت فایل word تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free

خرید تحقیق تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین‏ المللى از free


مطالب تصادفی

جزوه زبان تخصصی دامپروری

جزوه زبان تخصصی دامپروری

این جزوه آموزشی جز مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام برای کنکوری ها می باشد که همراه با پاسخنامه در 107 صفحه با فرمت pdf تهیه شده است.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 107
حجم 1382 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

توضیحات محصول :
به همراه تست ها و پاسخ های تشریحی کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام  برای کنکوریها

آزمون اول  
Part A: Vocabulary and Grammar 
Directions: Choose the number of the answer ( ), ( ), ( ), or (٤) that best completes the  
sentence. Then mark your choice on your answer sheet. 
١- We have ——–all the latest safety features into the design so there is no  
need to worry about the project on that count. 
١) derived ٢) consisted ٣) comprised ٤) incorporated 
٢- She's working for an overseas —– of the company and earning a huge  
salary for an employee of her experience. 
١) authority ٢) accessory ٣) subsidiary ٤)  
supplementary 
٣- Many experts ——- rewarding your child for good behaviour but few  
would suggest punishment for bad behaviour. 
١) amend ٢) acquire ٣) attribute ٤) advocate 
٤- Malnutrition in the region is quite —-, affecting up to ٧٨٪ of children under  
five. 
١) conflicting ٢) widespread ٣) inconsistent ٤) obligatory 
٥- The explosion was of such —– that it was heard five miles away; it  
smashed shop windows all around the area. 
١) intensity ٢) deviation ٣) enthusiasm ٤) complement 
٦- Like any other activity, there are risks — in almost every sport, even in  
the so-called safe sports. 
١) inherent ٢) possessive ٣) proportional ٤) foundational 
٧- Some children ——- a complete transformation when they become teenagers. 
١) evolve ٢) compile ٣) generate ٤) undergo 
٨- You ought to——–till the lights w ere green before crossing the road if you  
wanted to avoid the accident. 
١) be waiting ٢) waiting ٣) be waited ٤) have waited 
٩- He went up the mountain with a group of people, few of– were correctly  
equipped for such a climb.
  
l)them ٢) those ٣) whom ٤)    which
According to the passage, broilers are ……….. . 
١) egg-laying chickens ٢) types of chicken breeding 
٣) chichens used for their meat ٤) some basic genetic principles 
٢٧- The word “effect” in line ٣ is closest in meaning to—. 
١) bring about ٢) influence ٣) increase ٤) get along 
٢٨- The author mentions all of the following chickens as those used in  
crossbreeding for egg prodm EXCEPT …………. . 
١) the New Hampshire ٢) the Rhode Island Red 
٣) Silver Cornish ٤) the Barred Plymouth Rock 
٢٩- The word “diverse” in line ١٠ is closest in meaning to– . 
١) confused ٢) identical ٣) suitable ٤) various 
٣٠- What is the author's attitude toward the subject of the passage? 
١) Negative ٢) Favorable ٣) Skeptical Surprised٤

مجموعه سوالات  
Marcello Malpighi, an Italian biologist and physician, conducted extensive studies in  
animal anatomy and histology (The microscopic study of the structure, composition, and  
function of tissues). He was the first to describe the inner (malpighian) layer of the skin,  
the papillae of the tongue, the outer part (cortex) of the cerebral area of the brain, and the  
red blood cells. He wrote a detailed monograph on the silkworm; a further major  
contribution was a description of the development of the chick, beginning with the 24- 
hour stage. In addition to this and other animal studies, Malpighi made detailed  
investigations in plant anatomy. He systematically described the different parts of plants,  
such as bark, stem, roots, and seeds, and discussed such processes as germination and  
gall formation; he may even have suspected that plants were made up of cells, a concept  
that had not yet been intorduced. Many of Malpighi's drawings of plant anatomy  
remained unintelligible to botanists until the structures were rediscovered in the 19th 
century. Although Malpighi was not a technical innovator, he does exemplify the  
functioning of the educated 17th 
century mind, which together with curiosity and  
patience, resulted in many advances in biology. 
1-What does the passage mainly discuss? 
1)Malpighi' s contributions to animal and plant anatomy 
2)Differences between animal and plant anatomy 
3)Why Marcello Malpighi' s writings remined undiscovered until the 19th 
century 
4)How Marcello Malpighi managed to carry out so many studies 
2-Wich of the following is the author Not sure whether Marcello malpighi did? 
1)Description of the inner layer of the skin and the red blood cells 
2)Description of the 24-hour stage in the development of the chick 
3)introduction of idea that plants were made up of cells 
4)Microscopic studies of the structure, composition, and function of 
 
3-The word “unintelligible” in line 10 is closed in meaning to……………. . 
1)available 2)obscure 3)sophisticated 4)unquestionable 
4-Wich of the following is referred to in the passage as a process? 
1)Cortex of the brain 2)Germination 3)Histology 4)Malpighian 
5-The word “exemplify” in line 11 could best be replaceed by…………. . 
1). epresent 2)establishes 3)involve 4)modifyr

مارسلو مالپیگی، بیولوژیست و روانشناس ایتالیایی مطالعات بسیاری را در آناتومی و هیستولوژی (مطالعه میکروسکوپی ساختار، ترکیب و عملکرد بافتها) حیوانات انجام داد. وی اولین بار لایه داخلی (مالپیگی) پوست، پرزهای زبان، قسمت خارجی (کرتکس) بخش مخ در مغز و سلولهای قرمز خون را نشان داد. 
او رسالهای مفصل درباره کرم ابریشم نوشت که بعدها سهم عمدهای تشریح نمو جوجه که همراه با مرحله ای 24 ساعته آغاز میشود، داشت. او به طور اصولی قسمتهای مختلف گیاهان نظیر پوست، ساقه، ریشه و دانه ها را تشریح کرد و فرآیندهایی مثل جوانه زنی (رویش) و تشکیل پوست رفتگی (سائیده شدن پوست) را مورد بحث قرار داد. گمان برده می شد که گیاهان از سلولها ساخته شدهاند اما یک عقیده و نظریه مطرح نشده بود.  
بسیاری از نقاشیهای مالپگی از آناتومی گیاهان تا قرن 19 که ساختارها دوباره کشف شدند برای گیاه شناسان غیر قابل فهم بود. اگرچه مالپگی یک مبتکر صنعتی نبود اما کارکردهایی را که در قرن هفدهم آموزش داده شده بود را ساده کرد.  
(با مثال نشان داد)، که همراه با کنجکاوی و شکیبایی منجر به پیشرفتهای بسیاری در بیولوژی شد. 
  
1- متن به طور کلی در مورد چه چیزی بحث میکند؟  
 1)سهم مالپیگی در آناتومی حیوانات و گیاهان  
 2)تفاوت ها بین حیوانات و گیاهان  
 3)به چه جهت نوشتههای مارسلو مالپیگی تا قرن نوزدهم ناشناخته بود.  
 4)چگونه مارسلو مالپیگی اجرای بسیاری از مطالعات را مدیریت میکرد.  
گزینه 1 صحیح است.  

2-کدامیک از عبارات زیر را نویسنده مطمئن نیست که مارسلو مالپیگی چگونه انجام داده است؟  
1)تشریح لایه داخلی پوست و سلولهای قرمز خون  
2)تشریح مرحله 24 ساعته در نمو جوجه  
3)ارائه این ایده که گیاهان از سلولها ساخته شده اند.  
4)مطالعات میکروسکوپی ساختار، ترکیب و عملکرد بافتها  
گزینه 3 صحیح است.  

3-کلمه”unmtelligible” در سطر ………….. به معنی؟  
1)قابل دسترس       2)مبهم               3)پیچیده         4)غیر قابل سوال  
گزینه 2 صحیح است.  

4-کدامیک از عبارات زیر در متن اشاره به یک فرایند دارد؟  
1)لایه قشری مغز       2)جوانه زنی(رویش)           3)هیستولوژی             4)مالپیگی  
گزینه 2 صحیح است.  

5- کلمه examplify در سطر ……. در بهترین حالت میتواند به وسیله ……… جانشین شود.  
1)بیان کردن        2)ثابت کردن          3)درگیر کردن         4)تغییر دادن  
گزینه 1 صحیح است. 

 

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

خرید فایل word جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دریافت نمونه سوال جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دریافت مقاله جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

خرید فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

خرید مقاله جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از download

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

خرید پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

خرید نمونه سوال جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود فایل word جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

خرید فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

خرید کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از www

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دریافت پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دریافت کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دریافت تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

خرید فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از pdf

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

خرید نمونه سوال جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

خرید فایل word جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دریافت فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از word

دریافت تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دانلود مقاله جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دانلود فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دانلود پروژه جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دریافت کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دانلود فایل word جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دریافت مقاله جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دانلود فایل جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دریافت فایل pdf جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

خرید کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دانلود کارآموزی جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

دریافت فایل word جزوه زبان تخصصی دامپروری از free

خرید تحقیق جزوه زبان تخصصی دامپروری از free


مطالب تصادفی